Õpilased vabaühendustesse praktikale!

KOGUKONNAPRAKTIKA - KELLELE JA MILLEKS? 

Kogukonnapraktika on kodanikuhariduse teemaline programm, mis viib gümnaasiumide õpilased ühiskonnaõpetuse aine raames kohalikesse vabaühendustesse põgusale praktikale. Ikka selleks, et noored saaksid paremat aimu, millega vabaühendused tegelevad ja kuidas oma tööd korraldavad, ning oskaksid tulevikus kaaluda pikaajalisemat vabatahtlikku tegevust, vabaühenduses töötamist või oma MTÜ loomist. Programmiidee on tärganud mujal maailmas levinud programmi International Baccalaureate eeskujul, kus tegevuse "Creativity. Action. Service" raames tehakse kogukonnale kasulikku tööd.

Õpetajale see on hea toemeetod läbida õpilastega kodanikuühiskonna teemat. Meetod on kogemusõppe vormis, mille ühedeks olulisteks õpitulemusteks on õpilaste proaktiivsus ja analüüsivõime areng.

Vabaühendustele annab praktika pakkumine hea võimaluse tutvustada oma kandi noortele oma organisatsiooni ja selle tegemisi seestpoolt, saada noortelt ideid, kuidas ühendus võiks ühe või teise eesmärgini paremini jõuda, ning noorte abiga midagi vahvat ja vastastikku kasulikku ära teha. Võiks ju koolitöö kokku tuua teooria ja praktika, vajaduse ja pakkumise - tegusad organisatsioonid ja teotahtest pakatavad noored inimesed.

Õpilasele see on eluks vajalikud oskused, teadmised, hoiakud ja kogemused, mida üks õnnestunud kogukonnapraktika õpilasele annab. Tuleb vaid olla aktiivne ja mõistev. Sellest on lähtutud programmi koostamisel ja nende nimel peaksid pingutama kõik programmi osapooled - õpilane, juhendaja, õpetaja.

Kogukonnapraktika on vabaühenduste liidu EMSL algatus aktiivsete ja hoolivate kodanike kasvatamiseks. Vaata täpsemalt kodanikuhariduse kohta.

Võta ühendust!  Aljona Galazan: aljona@ngo.ee, telefon 5668 9070 | Helen Talalaev: helen@ngo.ee telefon 5649 9330.  #Maakonniti töötame nii.

MIDA RÄÄGIVAD NEED KES JUBA OSALESID? 

Alguses olin praktika suhtes skeptiline, kuid nüüd arvan, et praktika oli huvitav kogemus ja avardas minu maailmapilti. Kui praktikat poleks olnud, ei oleks ma ealeski mõelnud vabatahtlikule tööle ega pidanud seda oluliseks, sest MTÜdest räägitakse vähe. Arvan, et kogukonnapraktika aitab tuua noori vabatahtliku töö juurde, arendab ettevõtlikkust, et midagi oma kodukoha ja teiste inimeste jaoks ära teha.” Rakvere Toidupangas kogukonnapraktikal käinud Rakvere Gümnaasiumi abiturient. Õpilaste muljed

Üks asi on väärtus ühingule ja uued sisendid vabaühenduse töös, aga teisalt ka võimalus anda oma panust tagasi ühiskonnale. Minul pole kunagi olnud mentoreid, juhendajaid, kes avaksid silmi sellele, mis fassaadi taga. Tänapäeval on see võimalus noortel olemas ja seda saab kasutada täpselt niikaua, kui on ühendusi, kes vaevuvad panustama. On hea tunne, kui näed, et midagi on sinult teistele üle kandunud ja et seda teadmist kasutatakse uute ettevõtmiste puhul ära. Kogukonnapraktika juhendaja Marko Torm MTÜ-st Rakvere Maraton. Juhendajate muljed.

Noored said uusi teadmisi, nenditi, et head teha on tore. Pandi ühiskonna probleeme paremini tähele, näiteks kihistumist, vaesust. Väike osa noori oli varem vabatahtliku tööd teinud, pärast praktikat leidsid nii mõnedki, et toimetaks veel. Rakvere Reaalgümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja Elle Kohal. Õpetajate muljed.

KES OSALEVAD?

2013/2014 õa toimus Kogukonnapraktika katseprojekt - programmi panime esmalt proovile Lääne-Virumaal. Esimesteks osalejateks olid Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere Reaalgümnaasiumi abituriendid ja ühiskonnaõpetuse õpetajad. 2014/2015 õa käisid kogukonnapraktikal juba kuue kooli abituriendid: Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere Reaalgümnaasiumi (Lääne-Virumaa), Rapla Ühisgümnaasiumi ja Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi (Raplamaa), Läänemaa Ühisgümnaasiumi (Läänemaa) ja Saue Gümnaasiumi (Harjumaa, väljus programmist). 2015/16 õa ühinesid veel viis kooli: Kadrina Keskkool (Lääne-Virumaa), Põltsamaa Ühisgümnaasium ja Jõgevamaa Gümnaasium (Jõgevamaa), Ülenurme Gümnaasium (Tartumaa) ja Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium. Kevadel 2016 startisime esmakordselt kevadperioodi, ühinesid Viljandi Gümnaasium ja Tarvastu Gümnaasium (Viljandimaa). 2015/16 õa seisuga ossales programmis 12 kooli ja 104 vabaühendust:

Seega kolme hooaja jooksul osales programmis üle 900 õpilast kolmeteistkümnest koolist.

2016/17 õa sügisel ühinesid uued koolid ja isegi uus maakond: Keila Kool, Tallinna Prantsuse Lütseum (Harjumaa), Tartu Tamme Gümnaasium, Tartu Annelinna Gümnaasium (Tartumaa), Antlsa Gümnaasium (Võrumaa). Programmiga ühinesid uued vabaühendused, mõned selleks sügiseks oma osaluse peatanud tegevsute puudumist tõttu. Kokku on juba 17 kooli ja 108 vabaühendust kaheksast maakonnast. alates

2016.a sügisest leaib kogukonnarpraktikas osalevaid vabaühendusi kodanikuharidusega tegelevate vabaühenduste andmebaasis, mis on pidevalt täienemas (filtreeri "Osaleb kogukonnapraktikas"):

  Otsi vabaühendusi andmebaasis:    db.ngo.ee                  

 

 

  

 

KUIDAS PRAKTIKA TOIMUB?

Programmis osalevate koolide gümnasistid valivad praktikale kutsuvate kohalike vabaühenduste seast endale meelepärase praktikakoha ning löövad paari kuni mõne nädala jooksul ca.10...15 tundi selle organisatsiooni tegevustes aktiivselt kaasa, täites mõnd endale jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku tööülesannet. Näiteks aitab õpilane korraldada ühenduse eestveetavat kultuurisündmust või spordivõistlust, jagab abivajajaile toidupakke, korrastab matka- või spordiradu, viib läbi käsitöötöötoa, juhib raadiosaadet, aitab koostada MTÜ arengugava või projektitaotlust, mõtleb välja meediaplaani, kuidas ühenduse tegevust tutvustada noortele jms. Praktika käigus saab õpilane osa organisatsiooni igapäevatööst ja -muredest, tegutseb meeskonnaliikmena ja algatab tegevusi, õpib uusi sotsiaalseid ja organiseerimisoskusi, teadvustab end ühiskonnalikmena ja kodanikuna, kellel on võimalus olulistes küsimustes kaasa rääkida ja ühiskonna arengut mõjutada, ning saab praktilisest koolitööst hea tunde, sest on teiste heaks midagi kasulikku ja head ära teinud. 

Õpilast juhendab praktikaülesannete täitmisel vabaühenduses aktiivselt tegutsev inimene, meie poolt juhendatud praktikajuhendaja, kes selgitab õpilasele ka vabaühenduse töökorralduse ja majandamise põhimõtteid ning aitab tegevuste lõppedes praktikal tehtut ja nähtut analüüsida ja mõtestada. Praktika käigus täidab õpilane praktikapäevikut ja annab praktika lõpus vabaühendusele soovitusi organisatsiooni töökorralduse ja tegevuste arendamiseks. 

Koolis on kogukonnapraktika põimitud ühiskonnaõpetuse aine täieõiguslikuks osaks, mis täiendab õpikutarkusi praktiliste kogemustega. Ühiskonnaõpetuse õpetaja aitab praktikakogemust siduda gümnaasiumiastme ühiskonnaõpetuse teemadega, nagu kodanikualgatus, sotsiaalne sidusus, kodanik ja riik jms. ja aitab õpilastel praktikal nähtu, kuuldu ja tehtu oma maailmapilti sulandada. 

PROGRAMMI MÕJU JA TAGASISIDE 

2014/15 õppeaasta osalejate tagasiside kokkuvõte.
2013/14 õppeaasta osalejate tagasiside kokkuvõte.
 

MIDA ON VAJA OSALEMISEKS?

Usku noortesse. Samuti läheb tarvis huvi, valmisolekut ja aega noorte kodanikuharidusse panustamiseks. 

MIDA PEAN TEGEMA KUI SOOVIN PROGRAMMIS OSALEDA?

1. Uuri. Varu mõni õhtu programmiga tutvumiseks, tutvu osalevate koolide ja vabaühendustega ja loe eelmiste aastate tagasiside kokkuvõtted siinsamas lehel ülevalpool 

2. Planeeri. Kui tegutsed vabaühenduses, mõtle ajaperiood ja võimalikud tegevused kus noored võiksid sulle abiks olla. Ja lisa oma ankeet kodanikuharidusega tegelevate vabaühenduste andmebaasi, mis aitab noortel sind leida ja valida. Võta appi andmebaasi kasutamise juhendiKui oled õpetaja, mõtle kellega sa võiksid seda läbida ja mis meetodid võivad aidata su õpilastel saadud kogemust kinnistada.

3. Kaasa oma meeskonda ühenduses ja koolis! 

4. Kinnita oma osalemist kogukonnapraktika programmis vedajatele aadressitel aljona@ngo.ee või helen@ngo.ee    #Maakonniti töötame nii.

5. Valmistu.  Võta osa juhendamiskoolituses

6. Tegutse. Külgmenüüs leiad sinu tulevasele rollile vastavad juhendid ja uudised: ÕpetajaleVabaühenduseleÕpilaseleEsimesed kolm aastat juhendame sind uue rolli harjumisel ja osaliste leidmisel ning oleme igatpidi abiks kõikides küsimustes, kahtlustes ning ka edulugude kajastamises ja levitamises. 

7. Levita sõna. Räägi teistele oma kodulehel, uudiskirjas, sotsiaalmeedias mida sa teed ja miks sa seda teed ja lase teistel olla inspireeritud su eeskujust, et meil oleks järjest rohkem häid kodanikke! Sotsiaalmeedias kasuta #kogukonnapraktika

8. Õpi. Kogukonnaprkatika on õpikogemus kõigile osalistele, kasuta selle oma tulevikuks ja naudi protsessi isegi siis kui see tundub minevat mitte nii nagu planeerisid. Kogu praktikaperioodi jooksul on vabaühenduste ja koolide poolsetele juhendajatele abiks käsiraamat. Kui soovis saada seda paberraamatuna, palun pöördu meie poole. Saadame siis postiga või anname üle kohtumisel. 

JUHENDAMISKOOLITUS

Sellest õppeaastast piloteerime koostöös SA Archimedes Noorteagetuuriga juhendamiskoolitusi, mis on ette nähtud kõigile kes on valmis noori praktikale võtma ja saatma, nii neile vabaühendustele ja koolidele, kes juba programmis osalevad, kui ka värsketele liitujatele. Kohtumine noortevaldkonna koolitaja ja teiste juhendajatega annab parema arusaama juhendaja rollist, koolitaja juhatab osavalt teed noorte maailma ning muidugi tulevad omandatud oskused noorte kaasamisest kasuks ka tulevikus.

Koolitused toimuvad mitmes linnas ja registreerimine lõpeb täpselt 1 nädal enne konkreetset koolitust. Vaata aegu ja koolituste sisu ning registreeri siin: lingid.ee/osalen-juhendamiskoolitusel

EMSL ABIKS 

Meie poolt abiks metoodika, juhendmaterjalid ja meie ise. Võta ühendust: 


Maakonniti töötame nii:

Harjumaa, Järvamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Raplamaa:
Helen Talalaev, tel 5649 9330, helen@ngo.ee
 
Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa и по-русски:
Aljona Galazan, tel 5668 9070, aljona@ngo.ee
 
Saaremaa, Hiiumaa: pöörduda võib nii Heleni kui ka Aljona poole
 

KOMPENSATSIOON

Kahjuks EMSLil pole võimalik maksta hüvitisi pragrammis osalemise eest ei kooli ega vabaühendusele. Küll aga õpilastelele kompenseerime mõistlikkuse piires sõidukulud kui nad on käinud praktikal väljapool oma kodu- ja kooliasumit. Täpsem info Õpilasele alamlehel. 

KAJASTUSI 2015/2016

"Kogukonnapraktika neljast vaatevinklist", lk 16-19, Hea Kodanik, kevad 2016. Kogu Hea Kodaniku kevadnumber on pühendatud kodanikuharidusele!
"Veel 600 head kodanikku!", Hea Kodaniku uudiskiri, 31. august 2015
 
KAJASTUSI 2014/2015 
 
"Ebatavaline vabatahtlik - kogukonnapraktikant", lk 34, Hea Kodanik, kevad 2015
Kogukonnapraktika 2014/15 hooaja kokkuvõte, Kodanikuühiskonna nädalakiri 19/2015
ReaaliTV 104. saade - kogukonnapraktikast, vabaühenduste laadast, muljetest ja ootustest (15.20-26.00 min)
"Kogukonnapraktika sai uue eestvedaja ja 300 õpilast", lk 37, Hea Kodanik, uudiste rubriik, sügis 2014
 
KAJASTUSI 2013/2014 
 
"Kui vähe on vaja, et head teha!", Õpetajate Leht, 13. juuni 2014
"Praktika vabaühendustes oli edukas", lk 23, Kuulutaja, 24. mai 2014
"Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere Reaalgümnaasiumi 12. klasside "Kogukonnapraktika" projekti kokkuvõte"osalenud õpilaste muljeid ja arvamusi Rakvere Gümnaasiumi veebilehel
"Lääne-Viru noored lähevad vabaühendustesse praktikale", Kuulutaja, 18. november 2013 (arhiivi viide ei tööta, lugemiseks pdf)
ReaaliTV 79. saade, intervjuu kogukonnapraktika laadal 31. oktoobril 2013 
 
 

RAHASTUS

Kogukonnapraktika on vabaühenduste liidu EMSL algatus aktiivsete ja hoolivate kodanike kasvatamiseks, mille kasvule panid oma õla alla aastal 2013-2014 Siseministeerium, 2014-2015 Vabaühenduste Fond ning alates 2015. aastast Haridus- ja Teadusministeeriumi Noortegarantii osana programmi elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. ​

Juhendamiskoolitused toimuvad Sotsiaalfondi (ESF) perioodi 2014-2020 tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ tegevuskava raames.