EST | ENG | RUS
 
Sisukaart
EMSList ja tegevusist
  MTÜ asutamine Liitu EMSLiga! Sõnaraamat EMSLi koolitused Väljaanded RSS  
Esileht / EMSList ja tegevusist
 
Teoksil
Tehtud
Juhtimine
Aruanded
EMSLi liikmed
Toeta EMSLit
Rahvusvaheline tegevus
Sündmuste kalender
Kontakt
Büroo kontaktid
Rotermanni 8, 10111 Tln (Vana Jahuladu)
664 5077 | info@ngo.ee
Reg: 80005069

Vt maja asukohta siit.

Toeta EMSLi

Liitu infolistiga
Kalender
E T K N R L P
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

EMSLi tutvustus


Läbipaistvus tegevuses ja rahaasjades pole oluline vaid rahastajatele, kuigi toetajadki peavad tegema alati valikuid kättesaadava info põhjal. Ühenduste tegevusest on aga huvitatud palju rohkemad, kuna vabaühenduste roll ühiskonnas kasvab pidevalt.

Eesmärgiks on siin üldisem legitiimsus – arusaam organisatsiooni seaduslikkusest ja vastuvõetavusest ning tegevuste põhjendatusest. Selline arusaam legitiimsusest saab tulla vaid läbi informatsiooni, mis on kergesti kätte- ja arusaadav.

EMSLi eesmärk on suurendada nii enda kui kogu sektori läbipaistvust ning olla sellisena eeskujuks ka teistele kodanikuühendustele Eestis. Selleks kogume samasugused andmed kui allpool EMSList ka oma liikmete kohta ja soovitame läbipaistvuse suurendamiseks koguda ja avaldada sarnast infot ka teistel katusorganisatsioonidel.

Kodanikuühenduste sotsiaalsete mõjude analüüs ja teadlikkuse areng nõuab muidugi aega ja vaeva, info edastamine on esimene ja lihtsaim samm. Jõudu!

Kontaktandmed

Organisatsiooni ametlik nimi

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit

Organisatsiooni ametlik nimi inglise keeles

Network of Estonian Nonprofit Organizations

Asutamisaasta

1991

Aadress

Rotermanni 8, 10111 Tallinn

Telefon

664 5077

E-posti aadress

info@ngo.ee

Kodulehekülg

www.ngo.ee

 Inimesed (seisuga suvi 2010)

Nõukogu esimees ja liikmed

Esimees: Maarja Mändmaa
Liikmed: Aare Hõrn, Allar Jõks, Barbi Pilvre, Daniel Vaarik, Eimar Veldre, Kristina Mänd, Mall Hellam, Rainer Nõlvak

Juhatuse liikmed

Urmo Kübar

Tegevjuht

Urmo Kübar (juhataja) 

Liikmete arv

110 mittetulundusühingut ja sihtasutust

Palgaliste töötajate arv

a) täistööajaga: 4
b) osalise tööajaga: 5

Vabatahtlike arv

Sõltuvalt tegevustest: "Teeme ära" projektide puhul ja ajal sadakond (erinevate toimkondade liikmed), ühenduste arendusprogrammis paarkümmend (projekti partnerid), ingliskeelsete uudiste tõlkijaid kümmekond, erinevate ürituste korraldamisel samuti mõned. Terve hulk inimesi on lahkesti valmis andma tasuta nõu, kui seda vajame.

Kuulumine katusorganisatsioonidesse ja võrgustikesse

CIVICUS (ülemaailmne kodanikuühenduste katusorganisatsioon), NCVO (Inglismaa kodanikuühenduste katusorganisatsioon, EMSL on NCVO rahvusvaheline liige), Euclid (Euroopa kodanikuühenduste liidrite võrgustik)

 Tegevus

Visioon

EMSLi visiooniks on läbimõeldud ja aktiivsel osalusel põhinev kodanikuühiskond, kus inimestel on soov, võimalused ja oskused positiivseid muutusi ellu viia.

Missioon

EMSLi missiooniks avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste huvide kaitsjana on arendada ühenduste tegevust toetavat keskkonda ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.

Tegevusvaldkond

kodanikuõiguste kaitse, eestkoste

Tegevusulatus

üle-eestiline 

Peamised tegevused

eestkoste, teavitamine, koolitus ja nõustamine

Sihtrühmad, kellele tegevus on suunatud, ja nende suurus

Visioonist ja missioonist tulenevalt jagunevad EMSLi strateegilised eesmärgid kolmeks: esiteks kodanikualgatust toetavate väärtuste edendamine ühiskonnas, teiseks võimaluste loomine nende väärtuste realiseerimiseks, ja kolmandaks oskuste tugevdamine nende võimaluste kasutamiseks.

Seega on EMSLi tegevuste kõige otsesemad sihtrühmad meie liikmesorganisatsioonid ja teised vabaühendused Eestis ning poliitikud ja ametnikud nii üleriigilisel kui ka kohalikul tasandil. Samuti on olulised rühmad ühiskonnas, kellega koos ja kelle jaoks tegutseme, meedia, ettevõtted, kodanikuühiskonna uurijad – ning tegelikult ka kogu avalikkus, sest kodanikuühiskonna areng sõltub lõppeks kõigist ühiskonna liikmetest. Organisatsioone ja inimesi, kes aasta jooksul meie üritustel või koolitustel osalevad ning meilt infot saavad ja meile infot annavad, on tuhandeid. Lisaks Eesti inimestele teeme koostööd ka rahvusvaheliselt, õppides ise teiste maade ja organisatsioonide kogemustest ning jagades endi omi.

Kuidas on korraldatud suhtlemine sihtrühmadega ning nende kaasamine

EMSLi liikmete kaasamise põhimõtetega saab tutvuda www.ngo.ee/20521. Samad põhimõtted kehtivad ka teiste ühenduste kaasamiseks EMSLi seisukohtade kujundamisse ja meie veetavatesse arendusprojektidesse. Peamisteks infokanaliteks on e-posti list (u. 4000 aadressi, kellest mitmed edastavad seda infot omakorda enda võrgustikes) ja portaal www.ngo.ee, vastavalt vajadusele toimuvad arutelukoosolekud ja muud üritused, 4 korda aastas ilmuv ajakiri Hea Kodanik ning otsesuhtlemine. Liikmetelt kogume tagasisidet läbi otsesuhtluse ja liikmekülastuste, paari aasta tagant viime läbi üldise liikmeküsitluse. Vajadustest annavad infot ka meie koolitused ning meile saabuvad nõustamisküsimused (nädalas tavaliselt 10-20 e-kirja ja telefonikõnet), samuti viime alates 2001. aastast sügiseti läbi USAID ühenduste jätkusuutlikkuse uuringut. Loomulikult kasutame oma töös ka teiste organisatsioonide tehtud uuringuid.

Kord aastas toimub EMSLi liikmete üldkoosolek. Liikmete valitud nõukogu koguneb vähemalt 4 korda aastas ning töötab pidevalt e-posti vahendusel. Majandusaasta tegevus- ja finantsaruanded on kõigile tutvumiseks www.ngo.ee/aruanded.

Olulisemad saavutused viimastel aastatel

EMSL on end tõestanud kui avalikes huvides tegutsevate kodanikuühenduste legitiimne ja vastutav eestkõneleja, kellega arvestatakse kõigis olulisemates kodanikuühiskonna arengut puudutavates küsimustes. Konkreetsemalt loeme oma saavutusteks:

EMSL on osalenud alates 1990ndatest aastatest kõigi olulisemate kodanikuühiskonda puudutavate algatuste väljatöötamises, sageli eestvedajana: EKAK (vastu võetud 2002), ühenduste ja avaliku võimu koostöö head tavad (kaasamise hea tava 2005, teenuste üleandmise hea tava 2006, rahastamise hea tava 2007, hea valimistava 2009), ühenduste eetikakoodeks (2002), erinevad seaduseelnõud, vabaühenduste manifest (2007, 2009), Norra ja EMP vabaühenduste fondi juhendmaterjal (2006) ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontseptsioon (2007). Selle tulemusena on paranenud ühenduste tegevuskeskkond Eestis.
Korraldame alates 1999. aastast iga kahe aasta tagant kodanikuühiskonna konverentsi ning tunnustame alates 1997. aastast “Kodanikuühiskonna aasta tegijaid”. Selle läbi on tõusnud nii ühenduste kui laiema avalikkuse teadlikkus ühenduste rollist ühiskonnas.
Alates 1999. aastast korraldame iga-aastast ühenduste suvekooli (suurimaid kodanikuühenduste koolitusi Eestis), lisaks igal aastal koolitusi ja teabepäevi; anname välja kvartaalset infolehte (ainus kodanikuühiskonna ajaleht Eestis), käsiraamatuid ja infovoldikuid, haldame kodanikuühiskonna portaali www.ngo.ee. See on aidanud kaasa Eesti ühenduste tegutsemissuutlikkuse kasvule.

Olulisemad plaanitud tegevused aastaks 2010

Teeme ära 2010 talgupäeva korraldamisele kaasaaitamine
Kodanikuühiskonna arengukava 2011-14 koostamises osalemine, vabaühenduste manifesti 2011 koostamine
2009 KOV valimiste manifesti jätkutegevused: omavalitsuste nõustamine ning Tallinna ühenduste koostöövõrgustiku käivitamine
Avalike teenuste teabeportaali ja koostöökeskkonna loomine
Kodanikeühenduste rahastajate koostöövõrgustiku käivitamine
Jätkuvalt kvaliteetsete koolituste ja info pakkumine EMSLi liikmetele ja teistele Eesti kodanikuühendustele, et nad saaksid paremini tegutseda (sh. arendusprogramm www.ngo.ee/tagatargemaks, EMSLi kevad- ja suvekoolid, juhtimise jututoad)
Liikmekülastuste süsteemi taaskäivitamine, liikmete klubi asutamine

Mille poolest erineb teie organisatsioon teistest samas valdkonnas tegutsevatest organisatsioonidest

Eestis on EMSL ainus valdkonnaülene kodanikuühiskonna katus- ja eestkosteorganisatsioon. Mujal maailmas on meile sarnaseks organisatsiooniks (liikmete ühishuvide esindamise ja rahvusliku kodanikuühiskonna strateegia elluviimisel) näiteks NCVO Inglismaal.

Värskeim tegevus-, majandus- ja keskkonnaaruanne

http://www.ngo.ee/aruanded

Finantsid (2009. majandusaasta)

Viimase majandusaasta kogutulu

5 776 930 krooni

Viimase majandusaasta kogukulu

5 810 458 krooni

Tulude jaotus allikate kaupa

Eri fondid 61%, valitsusasutused 27%, omateenitud tulu ja liikmemaksud 10%

Olulisemad kulud

Tööjõukulud 24%
Tegevuskulud 76%