EST | ENG | RUS
 
Sisukaart
Vajad nõu?
  MTÜ asutamine Liitu EMSLiga! Sõnaraamat EMSLi koolitused Väljaanded RSS  
Esileht / Vajad nõu? / Asutamine / Mittetulundusühingutele
 
Seadusandlus
Asutamine
Mittetulundusühingutele
Sihtasutustele
Seltsingutele
Digitaalsed toimingud
Raamatupidamine
Maksud
Aruanded ja deklaratsioonid
Riigilõivud
Likvideerimine
Rahastamine
Ettevõtlus ühenduses
Teemalinke
Kontakt
Büroo kontaktid
Rotermanni 8, 10111 Tln (Vana Jahuladu)
664 5077 | info@ngo.ee
Reg: 80005069

Vt maja asukohta siit.

Toeta EMSLi

Liitu infolistiga
Kalender
E T K N R L P
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Kuidas asutada mittetulundusühingut?


MTÜ asutajateks ja liikmeteks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, minimaalne asutajate/liikmete arv on kaks.

Asutamislepingu ja põhikirja näidis.doc


Kes võib olla asutaja?
- Alaealine võib olla MTÜ asutajaks ja liikmeks reeglina vaid vanema või eestkostja nõusolekul (vahel piisab suulisestki loast), kui ühinetakse aga Noorsootöö seaduse mõttes noorteühinguga (mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine), pole seda luba tarvis
- Asutajad ja liikmed võivad olla ka välismaalased
- Riigiasutustel või KOVide allasutustel, kes pole eraldi juriidilised isikud (koolid, raamatukogud jms) ei ole võimalik ise asutajaks ega liikmeks olla, vaid huvikaitse ühingud moodustatakse enamasti nende töötajate poolt eraisikutena
- Asutamisega saavad asutajad MTÜ esimesteks liikmeteks, mingeid muid "asutajaõigusi" neil ei ole (erinevalt nt sihtasutusest)
- Unustada ei maksa, et just liikmeskond moodustab ka MTÜ kõrgeima juhtorgani, mille igal liikmel on hääleõigus nt juhatuse liikmete valimisel, nii et need küsimused pole üldse vähetähtsad läbi mõelda.

MTÜ asutamiseks tuleb:
- läbi viia asutamiskoosolek – protokollida võid, aga ei pruugi
- sõlmida asutamisleping ja selle lisana kinnitada MTÜ põhikiri – alla kirjutavad kõik asutajad paberil või digitaalselt. Näidised www.ngo.ee/teabekeskus
- tasuda riigilõiv 19.17 € (300 kr) õigele registrile õige viitenumbriga (vt www.ngo.ee/12889). Internetis asutades tehakse makse pangalingi alt otse Ettevõtjaportaalist ja viitenumbreid ei pea jahtima.
- kinnitada registrisse kandmise avaldus juhatuse liikmete poolt notaribüroos või ettevõtjaportaalis ja edastada see asukohajärgse maakohtu registriosakonnale. Vt https://ettevotjaportaal.rik.ee.

Asutamislepingus tuleb märkida:
- MTÜ nimi, aadress – nime valiku juhised leiad www.just.ee/14578, aadressi kaudu peab saama kontakti MTÜ juhatusega. Nimi PEAB sisaldama täiendit "mittetulundusühing" ja olema igal pool samasugune, "MTÜ" ei tohi sinna kirjutada!
- MTÜ eemärk – võib olla üldine, aga hea on loetleda täpsemalt selle täitmiseks plaanitavad tegevused või tulemused
- asutajate nimed ja elu- või asukohad, nende isiku- või registrikoodid
- asutajate kohustused MTÜ suhtes – nt. et kannavad asutamisega seotud kulutused
- juhatuse liikmete nimed, elukohad ja isikukoodid – peavad olema täisealised ja vähemalt pooled elama Euroopa Majanduspiirkonnas või ©veitsis. Juhatuse liikmed võivad olla MTÜ liikmed, aga ei pea olema, kui see pole põhikirjaga nõutud.

MTÜ põhikirjas tuleb märkida minimaalselt:
- MTÜ nimi, asukoht (omavalitsuse täpsusega). Nimi PEAB sisaldama täiendit "mittetulundusühing" ja olema igal pool samasugune, "MTÜ" ei tohi sinna kirjutada!
- eesmärk – eriti tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja soovijatel tuleb selgelt näidata ka eesmärgi saavutamiseks plaanitud tegevused, mis peavad olema avalikes huvides ja heategevuslikud. Vt detailsemat juhendit www.ngo.ee/teabekeskus.
- liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise või -arvamise tingimused ja kord
- liikmete õigused ja kohustused või kord nende kehtestamiseks
- osakondade olemasolu korral nende õigused ja kohustused – kasulik suure liikmeskonnaga ühenduste või üle-eestiliste võrgustike puhul
- suurt liikmeskonda plaanivatel MTÜdel liikmete seast ja poolt valitava volinike koosoleku valimise kord, mis täidab põhikirjaga antud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid
- üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord ning otsuste vastuvõtmise kord
- juhatuse liikmete arv või nende ülem- ja alammäär
- ökonoomseim võimalus järelevalveks on määrata põhikirjaga kohustus valida revisjonikomisjon või suurema läbipaistvuse huvides väline audiitorkontroll. Mõlemad on soovituslikud.
- vara jaotus MTÜ lõpetamisel – tulumaksusoodustuse saamiseks tuleb sätestada vara jagamine teisele soodusnimekirja kuuluvale ühendusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri on dokument, mis peab sisaldama liikmeskonna jaoks olulisi kokkuleppeid organisatsiooni edasise tegutsemise kohta. Põhikiri ei tohi minna seadusega vastuollu ja seda ei tasu ajada liiga pikaks – seadus reguleerib enamikke olukordi juba piisavalt detailselt. Mõnikord aga eelistatakse, et just põhikirjast leiaks vastused kõikidele küsimustele MTÜ juhtimisel ja tegevuses.

Eriti hästi mõtle läbi juhatuse liikmete roll ja nende arv. Sageli lubavad inimesed end kergekäeliselt juhatusse valida, adumata, et nad vastutavad oma varaga ka kolleegide tegude või tegematajätmiste eest. Või aetakse juhatused nii suureks, et organisatsioon muutub hoopis juhitamatuks. Mõistlik on sõlmida juhatuse liikmetega lepingud nende õiguste ja kohustuste kohta ka siis, kui nende tööd ei tasustata.

Kui dokumendid valmis, lase need igaks juhuks enne allkirjastamist oma maakondliku arenduskeskuse konsultandil üle vaadata (täiesti tasuta saab) ja seejärel edasta need koos nõuetekohase avaldusega registrile.

Seda saab teha ise ettevõtjaportaalis, kui kõik asutajad ja juhatuse liikmed saavad anda digiallkirja (MTÜ asutamise kulu piirdub riigilõivuga). Teisel juhul peavad määratud juhatuse liikmed minema notari juurde, kes kinnitab nende allkirjadega (iga allkirja notaritasu 12,75 eurot (200 kr) + km) avalduse MTÜ registrisse kandmiseks.

Avalduse võid ise koostada, kui kasutad notari abi, on tasu 18,2 eurot (285 kr) + km. Veebi kaudu asutades on avalduseks täidetav vorm. Pane tähele, et ettevõtjaportaalis tuleb lisaks väljade täitmisele ja juhatuse liikmete digiallkirjadele üles laadida asutamisleping koos põhikirjaga (ei pea olema eraldi allkirjastatud, kuna samad isikud allkirjastavad nagunii kande). Riigilõivu saab tasuda kandeavalduse koostamise ühe etapina internetipangas.

Kui lased dokumendid registrile edastada notaril (maksab 12,75 € (200kr) + km + 20 eurosenti (3 kr) iga lehekülje eest), võta notari juurde kaasa ka asutamislepingu ja põhikirja originaalid ning riigilõivu maksekorraldus. Kui toimetad avalduse ise registrisse, võid riigilõivu tasuda enne internetipangas või registris kohapeal.

Lisaks tuleb registrile eraldi lehel esitada sidevahendite andmed (telefon, e-post, koduleht), veebis käib see kõik ettevõtjaportaali kaudu.

Kui kõik dokumendid on korras, teeb register uue MTÜ kande umbes nädalaga; kui mitte, annab register aja puuduste kõrvaldamiseks.

2007. aastast saab MTÜd asutada ka intereneti teel ID-kaardiga, vaata lähemalt siit ja ka kohtute lehelt.

- Lihtne Asutamislepingu ja põhikirja näidis.doc, mis sobib eelkõige vähese ja üksteist usaldavate liikmete arvuga MTÜle.

Meeles tuleb pidada, et kui soovitakse saada valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja liikmeks, tuleb ka oma põhikiri koostada vastavalt Tulumaksuseaduse §11 nõuetele, eriti ühenduse eesmärkide ja vara jagamises osas lõpetamisel, samuti näiteks juhul, kui soovitakse maksta maksuvabalt stipendiume jms. Näidis vastab nõuetele.

Vaata lähemalt rubriigist maksud.